fbpx

Nepali नेपाली

COVID-19 Vaccines:  कोभिड -19 का खोपहरू

Audio-video resources: श्रव्य दृष्य सामग्रीहरु

Proof of vaccination: खोपको प्रमाण

Fair Work Ombudsman:  फेयरवर्क अम्बुड्सम्यान

Video:  भिडियो

 

Help and support for people experiencing family and sexual violence: पारिवारिक तथा यौन हिंसा अनुभव गर्ने मानिसका लागि मद्दत तथा सहायता

Audio: अडियो