fbpx

Vietnamese – Tiếng Việt

Vietnamese – Tiếng Việt

COVID-19 Vaccine: Vắc-xin COVID-19: 

Audioi-Video resources:
Tài nguyên âm thanh-video : 

FAIR WORK OMBUDSMAN

https://www.fairwork.gov.au/language-help/vietnamese

Video: video

Working in Australia (Vietnamese) Làm việc tại Úc

Everyone has same workplace rights in Australia: Ở Úc mọi người đều có các quyền lợi lao động như nhau

You have workplace protection: Quý vị được pháp luật lao động bảo vệ

 

Australian Values: Australian values are fundamental to our success as a liberal democracy and inclusive multicultural society.
Các Giá trị Úc: Các giá trị của Úc là cơ sở cho sự thành công của chúng ta như một nền dân chủ tự do và một xã hội đa văn hóa bất phân biệt.

More information: thêm thông tin: